Your Party

   Your Party

Our Buisness! Algemene Voorwaarden


TODAY MUSIC BV – Kabelweg 1 - 1271AN Huizen

Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

"opdrachtgever" : degene die aan Today Music BV de opdracht verstrekt tot het contracteren

van één of meer artiesten voor een optreden dan wel het organiseren van een evenement dan

wel aan Today Music BV verzoekt ter zake een offerte c.q. prijsopgave uit te brengen;

"overeenkomst" : de overeenkomst waarbij Today Music BV zich jegens de opdrachtgever

verbindt één of meer optredens te verzorgen van één of meer artiesten c.q. een evenement

organiseren;

"artiest" : degene die zich individueel of in groepsverband al dan niet als musicus c.q.

uitvoerend kunstenaar heeft verbonden deel te nemen aan het optreden c.q. evenement.


Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die

Today Music BV ten behoeve van de opdrachtgever verricht.

2.2 Afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden zijn alleen bindend tussen

partijen indien zij expliciet en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk

van de hand gewezen.

Artikel 3: Het optreden

3.1 De opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de presentaties van de artiest en het

daarbij gebruikelijk door de artiest te produceren geluidsniveau.

3.3 Indien de artiest over een technische en/of catering-rider beschikt, draagt Today Music

BV ervoor zorg dat de rider voor het evenement aan de opdrachtgever ter hand wordt gesteld.

Hetgeen daarin is vermeld is alsdan tevens bindend voor de opdrachtgever.

3.4 Today Music BV is gerechtigd een aantal door haar aan de opdrachtgever op te geven

personen bij het optreden gratis aanwezig te laten zijn.

3.5 Opties voor artiesten die geplaatst worden door opdrachtgever zijn maximaal 4 weken

geldig. Today Music BV is gerechtigd zonder opdrachtgever te contacteren na 4 weken

contractuele afspraken te maken met een andere opdrachtgever op de eerder geopteerde

datum.

3.6 Today Music BV en de artiest zijn volledig vrij in de wijze waarop de overeenkomst en vooral het

optreden zal worden uitgevoerd.

3.7 Opdrachtgever dient voor iedere artiest zorg te dragen (indien mogelijk) voor een deugdelijke afsluitbare/bewaakte (kleed)ruimte met (in de directe nabijheid) sanitaire voorzieningen.

3.8 Behoudens schriftelijke toestemming van Today Music BV, is het niet toegestaan om tijdens

optredens geluid en/of beeldopnames te maken. Bij overtreding verbeurt opdrachtgever aan Today

Music BV een direct opeisbare boete van € 5.000,- ongeacht het recht om in plaats van deze boete

volledige schadevergoeding te vorderen.

3.9 Er mogen geen beperkingen gelden tijdens de soundcheck en/of optreden van de artiest. Indien er

beperkingen gelden welke afbreuk (kunnen) doen aan het optreden en/of imago van de artiest, is de

artiest gerechtigd zijn optreden te annuleren zonder dat de met opdrachtgever overeengekomen

vergoeding komt te vervallen.

3.10 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een goed bereikbare, deugdelijke en veilige werkplek

voor de artiest en daarvoor alle noodzakelijke maatregelen te treffen, bij gebreke waarvan de artiest

gerechtigd is zijn optreden te annuleren zonder dat de met opdrachtgever overeengekomen

vergoeding komt te vervallen.

3.11 Opdrachtgever is er mee bekend en akkoord dat iedere artiest een rider met eigen voorwaarden

heeft aan welke voorwaarden door opdrachtgever moet zijn voldaan, bij gebreke waarvan de artiest

gerechtigd is zijn optreden te annuleren zonder dat de met opdrachtgever overeengekomen

vergoeding komt te vervallen.

3.12 Op verzoek van de opdrachtgever verstrekt Today Music BV foto’s, logo en/of artwork van de

artiest in bruikleen. Deze materialen blijven ons eigendom en moeten, indien niet anders is

overeengekomen binnen 7 dagen na het optreden worden geretourneerd. De materialen mogen enkel

worden gebruikt voor de promotie van het optreden van de artiest zelf en nadrukkelijk niet voor

commerciële exploitatie zoals merchandising, etc.

3.13 Opdrachtgever mag enkel na voorafgaande schriftelijke toestemming van ons gebruik maken van

naam en/of afbeelding van een artiest. Afhankelijk van de feiten en omstandigheden kan voor dit

gebruik een aanvullende vergoeding worden gevraagd.

3.14 De kosten van promotie komen altijd volledig voor rekening en risico van opdrachtgever en

nimmer ten laste van Today Music BV of de artiest.

3.15 Opdrachtgever is enkel gerechtigd het optreden van de artiest (op welke wijze dan ook) te

promoten na voorafgaande schriftelijke toestemming van Today Music BV. Voorwaarde voor deze

toestemming is onder andere dat de gage volledig dient te zijn voldaan.

3.16 Behoudens voorafgaande schriftelijke toezeggingen is de artiest niet verplicht om mee te werken

aan de promotie van het optreden en/of het geven van interviews

3.17 Opdrachtgever draagt zorg en is verantwoordelijk voor alle benodigde vergunningen, licenties,

etc. voor het feest/evenement. De gevolgen van het niet hebben van de benodigde vergunningen,

licenties, etc. komen voor rekening en risico van opdrachtgever.

3.18 Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen gaat het altijd om een indoor optreden.

3.19 Wanneer het om een optreden in het buitenland gaat draagt opdrachtgever zorg en is

verantwoordelijk voor de reservering en betaling van een of meerdere businessclass vliegtickets,

inclusief luchthaventoeslagen vanuit Amsterdam, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.20 Opdrachtgever draagt zorg en is verantwoordelijk voor de reservering en betaling van een luxe

en schone kamer met dubbel bed en ontbijt in minimaal een 4* hotel, tenzij schriftelijk anders wordt

overeengekomen.

3.21 Opdrachtgever draagt zorg en is verantwoordelijk voor het vervoer ter plaatse (buitenland) in een deugdelijke representatieve auto met Engelssprekende chauffeur.

3.22 Opdrachtgever dient ter plaatse in alle redelijkheid zorg te dragen voor alle benodigdheden van

de artiest, bij gebreke waarvan de artiest dit zelf voor rekening en risico van opdrachtgever mag

regelen.

3.23 Opdrachtgever heeft een mededelingsplicht en is verplicht om tijdig aan Today Music BV alle

informatie te verstrekken waarvan opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat deze

informatie voor het uitvoeren van de opdracht relevant is of kan zijn.

3.24 Indien opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan voornoemde verplichting voldoet, is

Today Music BV gerechtigd, afhankelijk van de omstandigheden, de uitvoering van de overeenkomst

op te schorten, waarbij de extra kosten voor rekening en risico van opdrachtgever komen, of te

annuleren zonder dat de met opdrachtgever overeengekomen contractuele afspraken komen te

vervallen.

3.25 Klachten/reclames dienen per ommegaande, doch uiterlijk binnen 8 dagen na uitvoering van de

prestatie schriftelijk te zijn ingediend. Te laat ingediende of niet (voldoende) gemotiveerde reclames

worden niet in behandeling genomen.

Artikel 4: Prijzen

4.1 Alle door Today Music BV gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting tenzij anders

wordt vermeld.

4.2 Today Music BV heeft het recht prijsverhogingen die aan haar in rekening worden

gebracht door te berekenen aan de opdrachtgever.

Artikel 5: Betaling

5.1 De opdrachtgever dient de facturen van Today Music BV dan wel hetgeen zij uit hoofde

van ontbinding zoals omschreven in artikel 6 aan Today Music BV verschuldigd is te voldoen

binnen de in het contract vermelde termijn zonder dat een beroep op verrekening kan worden

gedaan.

5.2 Indien het verschuldigde bedrag niet geheel of niet tijdig is overgemaakt op de

bankrekening van Today Music BV, is Today Music BV gerechtigd het optreden te annuleren,

zonder dat de opdrachtgever daarmee ontheven wordt van zijn verplichting het voor het

optreden overeengekomen bedrag uit te betalen

5.3 Bij gebreke van tijdige betaling verkeert de opdrachtgever van rechtswege in verzuim,

waarna de opdrachtgever de wettelijke rente per maand of gedeelte van een maand

verschuldigd is over het volledige factuurbedrag.

De opdrachtgever is tevens alle buitengerechtelijke kosten van invordering verschuldigd.

Deze kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde

van Advocaten.

5.4 Bovendien is de opdrachtgever aan Today Music BV verschuldigd alle proceskosten en

daarmee verbonden kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de

rechter toegewezen bedragen, die Today Music BV terzake van de uitvoering van de

overeenkomst met de opdrachtgever heeft moeten maken, tenzij Today Music BV als

verliezende partij door de rechter volledig in de kosten wordt veroordeeld.

5.5 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst tot vermindering van alle

verschuldigde rente en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs

al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.6 Indien er meerdere opdrachtgevers zijn, is iedere opdrachtgever afzonderlijk jegens

Today Music BV hoofdelijk voor het geheel van de verschuldigde bedragen aansprakelijk.

5.7 De opdrachtgever is zonder toestemming van Today Music BV niet bevoegd rechtstreeks

betalingen te verrichten aan de door Today Music BV ingeschakelde artiesten en personen.

Artikel 6: Annulering /ontbinding

6.1 Annuleringen dienen te worden gedaan per aangetekend schrijven. Bij annulering door

opdrachtgever zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze kosten worden berekend conform

de volgende staffel:

8 weken voor datum optreden/uitvoering 25% van de volledige gage

6 weken voor datum optreden/uitvoering 50% van de volledige gage

4 weken voor datum optreden/uitvoering 75% van de volledige gage

2 weken en korter voor datum optreden/uitvoering 100% zijnde de volledige gage

Deze kosten zijn vanaf het moment van annulering onmiddellijk opeisbaar. Wanneer er

incassokosten gemaakt worden zijn deze volledig voor rekening van de annulerende partij.

Externe kosten welke niet meer geannuleerd kunnen worden, worden wel altijd 100% doorbelast aan

opdrachtgever

6.2 Today Music BV is ten allen tijden gerechtigd bij overmacht (waaronder ook – maar niet

uitsluitend begrepen de zaken omschreven in artikel 7) de overeenkomst te ontbinden.

6.3 Today Music BV is gerechtigd de overeenkomst tenminste 24 uur voor het evenement c.q.

het optreden te ontbinden dan wel in overleg met de opdrachtgever het evenement c.q. het

optreden te verplaatsen naar een andere datum ingeval de artiest op het tijdstip van het

evenement een radio- of, televisieoptreden, opname of buitenlandse tournee heeft, zonder dat

Today Music BV jegens de opdrachtgever gehouden zal zijn tot het betalen van

schadevergoeding. De eventuele meerkosten van een vervangende artiest komen voor

rekening van de opdrachtgever.

6.4 Today Music BV is gerechtigd de artiest te verzoeken het optreden geen doorgang te

laten vinden indien naar haar oordeel of het oordeel van de artiest door de opdrachtgever

onvoldoende veiligheidsmaatregelen ten behoeve van de artiest zijn genomen, zonder dat de

opdrachtgever jegens Today Music BV aanspraak kan maken op schadevergoeding of korting

op de overeengekomen prijs.

6.5 Door Today Music BV opgemaakte overeenkomsten dienen binnen de in de overeenkomst

aangegeven tijd getekend retour gestuurd c.q. gemaild te worden. Today Music BV is niet

aansprakelijk wanneer de opdrachtgever de overeenkomst binnen het genoemde tijdsbestek

vermeld in overeenkomst niet getekend retour stuurt c.q. mailt en is volledig gerechtigd op de

eerder gestelde datum een andere overeenkomst aan te gaan met een andere opdrachtgever.

6.6 Op mondelinge toezeggingen berust het recht van afname en is Today Music BV gerechtigd 

een contract op te stellen en opdrachtgever verplicht af te nemen.

Artikel 7: Tekortkoming/overmacht

7.1 Iedere tekortkoming van de zijde van de opdrachtgever geeft Today Music BV het recht

de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

7.2 Indien de artiest door overmacht niet in staat is op te treden op de overeengekomen

plaats en tijd, zal Today Music BV zo spoedig mogelijk daarvan aan de opdrachtgever

mededeling doen en bevorderen dat het optreden door een gelijkwaardige artiest wordt

overgenomen, tenzij de opdrachtgever voor het geplande evenement aan Today Music BV

laat weten daarop geen prijs te stellen.

7.3 Onder overmacht wordt in ieder geval - maar niet uitsluitend - verstaan:

a. Gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij

verkeersongevallen en vordering zoals gedefinieerd in de tekst van het Verbond van

Verzekeraars bij de Arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nummer 136/1981;

b. Ziekte c.q. arbeidsongeschiktheid van de artiest;

c. Het niet of niet tijdig voldoen aan verplichtingen door degenen van wie Today Music BV

voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Today Music BV is op grond van de overeenkomst verplicht tot het betrachten van de

zorg, die van een redelijke bekwame opdrachtnemer mag worden verwacht, maar houdt niet

in het instaan voor het bereiken van het beoogde resultaat. Today Music BV is bevoegd bij de

uitvoering van de overeenkomst een derde in te schakelen, indien dat in het belang van de

goede uitvoering van de opdracht nodig of gewenst is. Een tekortschieten van de derde, kan

niet aan Today Music BV worden toegerekend, tenzij de opdrachtgever aantoont dat het

uitkiezen van de derde onzorgvuldig is geschied.

8.2 Today Music BV is niet aansprakelijk voor enige schade van de opdrachtgever die uit

tekortkoming door Today Music BV van haar verplichtingen onder een overeenkomst

voortvloeit, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Today Music BV.

8.3 Today Music BV is niet aansprakelijk voor het ontbreken van geldige werk- en eventueel

verblijfsvergunningen en documenten van de artiest

8.4 De opdrachtgever is verplicht Today Music BV te vrijwaren voor schade die de

opdrachtgever, een door haar ingeschakelde derde dan wel het publiek toebrengt aan de

artiest, het ondersteunend personeel en/of de zaken die in het kader van het evenement c.q.

het optreden worden gebruikt.

8.5 De opdrachtgever is verplicht Today Music BV te vrijwaren voor alle aanspraken van de

artiest en/of derden voor zover deze voortvloeien uit handelingen van de opdrachtgever, door

haar ingeschakelde derden en/of het publiek.

8.6 Today Music BV is op geen enkele manier aansprakelijk voor het verzaken - niet naar wens presteren en elk ander mogelijk - volgens opdrachtgever - incident wat voor, na en of tijdens het optreden van een bij Today Music BV ingekochte act - artiest - orkest plaatsvindt.

8.7 De opdrachtgever zal tegen Today Music BV bij wanprestatie act - artiest - orkest -etc. op geen enkel mogelijke manier een claim neer kunnen leggen om de vooruit betaalde gage terug te vragen.

8.8 Openbare optredens en evenementen waar - volgens opdrachtgever en of optredende act, band, etc. - te weinig kaartverkoop voor heeft plaatsgevonden - zullen de van te voren uitbetaalde gages niet worden teruggestort naar opdrachtgever - Today Music BV en de door haar vertegenwoordigde artiesten - acts - bands etc. kunnen hiervoor ook niet aansprakelijk worden gesteld.

8.9 Georganiseerde evenementen die afgezegd worden door opdrachtgever in verband met weersomstandigheden zullen de vooruit betaalde gages niet worden teruggestort naar opdrachtgever.

8.10 Artiesten - Bands - Acts die hun gages vooruit betaald gekregen hebben en op wat voor manier ook verzaken, zullen hun vooruit betaalde gages binnen 3 dagen na schriftelijke claim Today Music BV moeten terugstorten op de rekening van Today Music BV.

8.11 Niet nagekomen afspraken door opdrachtgever - voor, tijdens of na het optreden is Today Music BV niet aansprakelijk voor en kunnen geen claims voor bij Today Music BV voor worden neergelegd.

Artikel 9: Geschillen

9.1 Op de overeenkomst tussen Today Music BV en de opdrachtgever is Nederlands recht

van toepassing.

9.2 Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen Today Music BV en de

opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 10: Diverse bepalingen

10.1 Opdrachtgever staat ervoor in dat hij voor het optreden beschikt over de juiste

vergunningen en ontheffingen.

10.2 De verschuldigde BUMA/STEMRA -rechten komen voor rekening van de opdrachtgever

die tevens voor de afdracht zorgdraagt. De opdrachtgever vrijwaart Today Music BV en de

door deze ingeschakelde artiesten voor hetgeen uit voormelde hoofde aan BUMA/STEMRA

dient te worden voldaan.

10.3 Het is de door Today Music BV ingehuurde acts, artiesten, orkesten en muzikanten ten strengste verboden om voor, tijdens of na het optreden eigen foto's, flyers en visitekaartjes uit te delen aan geïnteresseerden. Uitsluitend visitekaartjes van Today Music mogen hiervoor worden gebruikt. Today Music BV zal zorgdragen dat de artiesten die voor haar optreden Today Music BV visitekaartjes  in hun bezit hebben tijdens het optreden. 

10.4 Het is de door Today Music ingehuurde acts, artiesten, orkesten en muzikanten niet toegestaan om voor, tijdens of na een optreden contact op te nemen met de klant, (locatie) van Today Music BV om wat voor reden dan ook. Wanneer contact noodzakelijk is zal dit ten aller tijden via Today Music BV verlopen. Today Music BV benadrukt wanneer dit artikel wordt genegeerd er gerechtelijke stappen zullen worden ondernomen. ®Augustus 2015 Today Music BV - Huizen