Your Party

   Your Party

Our Buisness! 

Privacy Verklaring Today Music BV Hilversum

Today Music BV Hilversum houdt zich bezig met het boeken van artiesten en totale invullingen van evenementen. Tevens is Today music BV Hilversum een artiestenmanagement bureau – gevestigd in Hilversum op de Jan van der Heijdenstraat 281 1223 BN - Deze privacy verklaring is van toepassing op verwerking van persoonsgegevens door Today Music BV Hilversum. Today Music BV Hilversum hecht veel waarde aan het waarborgen van uw recht op privacy. Today Music Hilversum BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende onderwerpen worden genoemd in de verklaring:

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en met welk doel?
 2. Wat doen we met uw gegevens?
 3. Welke mogelijkheden heb ik om het verwerken van de gegevens tegen te gaan?
 4. Bewaartermijn
 5. Beveiliging persoonsgegevens en systemen
 6. Wijziging privacy beleid
 7. Vragen


 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en met welk doel?

Wij verzamelen op beperkte schaal gegevens van u en wij doen dat met het oog op verschillende doeleinden. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van u:

 • Naam;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Bancaire gegevens, (rekeningnummer)
 • KVK (alleen bij boekingen)

Het verwerken van uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bancaire gegevens is noodzakelijk voor het aanbieden, leveren en factureren van de overeengekomen producten en diensten.

Contactformulier Today Music BV Hilversum ( http://www.today-music.nl/contact )

Gegevens zoals NAW / bedrijfsnaam / telnrs. en emailadres / site-adres / artiest- en/of event(aanvraag)informatie die via de site www.today-music.nl binnen komen (zoals: aanvragen offertes, benadering via contactformulier) zullen door Today Music BV Hilversum, alleen worden verwerkt voor de volgende doeleinden: offertes, nabel/namail, contacting & contracting, facturering, toezenden Today Music BV Hilversum nieuwsbrieven. Periodiek versturen wij een nieuwsbrief - mailing. Today Music BV Hilversum heeft al haar relaties middels een mailing op de hoogte gebracht van de nieuwe privacywet en tevens de mogelijkheid geboden om zich middels de “ hier afmelden” functie uit te kunnen schrijven uit het emailbestand.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

2.Wat doen we met uw gegevens?

Wij gebruiken de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals wij hierboven hebben omschreven. Uw gegevens kunnen ook aan een derde partij ter beschikking worden gesteld, zodat deze [derde partij] namens Today Music BV Hilversum de nieuwsbrief kan versturen. Dit gebeurt echter enkel indien u hier vooraf toestemming voor heeft verleend. Indien u geen prijs meer stelt op het ter beschikking stellen aan de door Today Music BV Hilversum geselecteerde derden ten behoeve van het verstrekken van informatie of aanbiedingen kunt u zich hiervoor op ieder moment afmelden (“hier afmelden”).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

3.Welke mogelijkheden heb ik om het verwerken van de gegevens tegen te gaan?

U kunt ons met redelijke tussenpozen vragen om inzicht te geven in alle persoonsgegevens die Today Music BV Hilversum van u heeft. U kunt ons verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen, over te dragen of te verwijderen. Hiervoor kunt u schriftelijk of per e-mail contact opnemen met JP van der Sluis. Today Music BV Hilversum zal uiterlijk binnen 4 weken reageren op uw verzoek. Als uw gegevens worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden, dan kunt u hiertegen verzet instellen, waarna uw persoonsgegevens niet meer voor dit doeleinde zullen worden gebruikt. Als u zich heeft ingeschreven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, dan kunt u zich ook hiervoor op ieder moment weer afmelden. Dit is mogelijk door middel van de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief.

4 .Bewaartermijn

Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Uw persoonsgegevens worden door Today Music BV Hilversum opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

5.Beveiliging persoonsgegevens en systemen

Today Music BV Hilversum heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

6.Wijziging privacy beleid

Deze tekst en de hieruit vloeiende principes kunnen op elk moment door Today Music BV Hilversum gewijzigd worden. Elke aanpassing zal op deze website bekend worden gemaakt. Wij raden u om deze reden aan deze webpagina regelmatig te raadplegen. Het huidige privacy beleid is bijgewerkt op 24-05-2018.

7.Heeft u vragen?

Als Today Music BV Hilversum zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via email [email protected] of telefoonnummer 035-7118727 t.n.v. JP van der Sluis